Reklamačný poriadok

Záruka, reklamácie, vrátenie alebo výmena tovaru


1.Záručná doba na tovar je 24 mesiacov. Pri potravinách, kde je uvedený dátum minimálnej trvanlivosti, je záručná doba platná do tohto dátumu. Na potravinách, kde na obale nemožno nájsť dátum spotreby, zákon ustanovuje záručnú dobu minimálne po dobu  8 dní. Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u Predávajúceho.

2. Pre uplatnenie reklamácie tovaru je Kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať Predávajúcemu aj vyplnený a podpísaný reklamačný protokol. Pre uznanie reklamácie je nutné doložiť aj kópiu faktúry. Reklamačný protokol si môžete stiahnúť na tomto odkaze.
3. Reklamovaný tovar musí byť kompletný s originálnym príslušenstvom.
4. Reklamácia bude vyriešená počas zákonnej lehoty v rozsahu 30 dní od obdržania žiadosti o reklamáciu.
5. Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.
6. Kupujúci hradí poštovné náklady na zaslanie tovaru na reklamáciu.

7. Kupujúci môže podať reklamáciu písomne odoslaním reklamačného protokolu na adresu Dagmar Gőbölösová - FitLife, Jesenksého 66, 943 01 Štúrovo alebo elektronicky odoslaním kópie vyplneného a podpísaného reklamačného tlačiva na adresu info@fitlifeshop.eu, alebo ak je Spotrebiteľ zaregistrovaný. môže podať reklamáciu po prihlásení do svojho účtu v sekcii reklamácie. Spotrebiteľ vyplní a odosiela reklamačný formulár.